Pages

പകൽ മായുമ്പോൾ

പകൽ മായുമ്പോൾ 

വിരലിനോളമായി തീരും ചുവർചിത്രവും 
തൊടിയിൽ മധുനുകരുന്നൊരു കരിവണ്ടും 
പുഴയിലെപ്പഴന്തോണിമെല്ലെയിളകിയും
നിഴൽ അനക്കം ഓളത്തിലലിയുന്നതും 
കതിരോനൊളിക്കുവാൻ കുങ്കുമംതേച്ചതും 
കണ്ടു പേടിച്ച മിഴികളുമായല്ലോ 
പകൽ പതിവായി  യാത്രപോകുന്നത് !


വഴിയിലെങ്ങോ തളർന്ന മുക്കുറ്റിതൻ 
തോഴനാം അർക്കകിരണബാഹുക്കൾ  
തടവി നാണിക്കും നാലുമണിപൂക്കളും 
കരയാതെ കാർകൂന്തലഴിച്ചിട്ടരികത്ത് 
കരളുവെന്തുലയൂതും ശിശിരമേഘങ്ങളും 
വെറുതേയീ ചുണ്ടിൽ അടയാളമായിട്ടൊര
ധര ചുംബനം തന്നോ പിരിയുമീ നേരത്ത് !   


ഹൃദയതന്ത്രികൾ മീട്ടുന്ന രാഗങ്ങൾ 
സിരകളിൽ തിരയുന്നതല്ലോ അനുരാഗം
പിളർന്നമാറിലും ചുരന്നു പാൽപ്പുഴ
പിടഞ്ഞുതളർന്നുതേങ്ങുന്നൊരമ്മയിൽ    
പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പതിഞ്ഞ നോട്ടങ്ങൾ
ഉറവയിൽ നിന്നിറ്റ കദന കാരുണ്യവും
തിരികെ നൽകുന്നു വെറുതേ പോകണ്ടല്ലോ !


ഉരുണ്ടുരുണ്ടനാദി കാലമായ് തിരിയുന്നു
വിരണ്ടു നിന്നില്ല ഇരുളിലെങ്ങുമേ   
നരകവിനോദങ്ങൾ നടനമാടുവാൻ

കായൽ പാട്ട്

കായൽ പാട്ട്

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

കൈചുണ്ടൻ വള്ളത്തിലന്നു പാമരം കെട്ടിയേ ..
കൈതപ്പുഴ കായലിലന്നു വല വിരിച്ചേ ..
കൊട്ടയോളം മീൻ കുഞ്ഞോളെ വല പിടിച്ചേ
കെട്യോളുമായി  വട്ടവല വലിച്ചേ ...

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

കൈനിറയെ കരിമീൻ കണ്ടമ്പോളോളും ചൊല്ലിയേ ..
കായ്കൾ വന്നു ഞങ്ങാളെ ളുപ്പത്തി  കൂര മേയുമേ  ..
കിളിച്ചുണ്ടൻ  മാങ്ങാതിന്ന് കൊതി തീർക്കുമേ ..
കരിവളകൾ വാങ്ങി ഇട്ട് കൈകൾ കിലുക്കുമേ ..

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

വള്ളം നിറേ മീൻ കണ്ടപ്പോ ഏനും ചൊല്യെ
കള്ളിനൊപ്പം മൂന്നാലെണ്ണം ചുട്ടു തരേണേ
ബാക്കി മതി നമുക്കങ്ങടിയിൽ കാശിനു വിക്കാൻ
വെള്ളം തേകി വള്ളോമായി പിന്നെ മെല്ലെ തിരിച്ചേ

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

കെട്യോളും ഏനും കൂടി മീൻ തിരഞ്ഞേ
കുഞ്ഞു മീൻ കുട്യോളെ ഞങ്ങ തിരികേ വിട്ടേ
കരിമീനേം പള്ളത്തിയേം  തിരിഞ്ഞിട്ടേ
പുളുന്താനേം വട്ടാനേം പിന്നെ ദൂരെ കളഞ്ഞേ ..

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

കൈതപ്പുഴ കായലിൽ മെല്ലെ നേരം പുലർന്നേ
ഏനുമെന്റെ കെട്യോളും കൂടെ വള്ളം തൊഴഞ്ഞേ
കരകാണാദൂരത്തല്ലോ വള്ളം കിടന്നേ
പാട്ടും പാടി ഞങ്ങാ വേഗത്തിൽ വള്ളം തൊഴഞ്ഞേ

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

തകിർതിയിൽ എങ്ങാട്ടൊക്കെ മാനമിരുണ്ടേ
കാറ്റടിച്ചു കായലിലാകെ ഓളം നിറഞ്ഞേ
ഏനുമെന്റെ കെട്യോളും തുഴ നീട്ടി വലിച്ചേ
കാറ്റിലാടി ആടിയുലഞ്ഞേ വള്ളോം മീനും

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

ഏനിനി ഓർക്കാൻ വയ്യേ ബാക്കി ഓരോന്നും 
ഏന്റെ ഈ ചങ്കിലിപ്പോഴും തിരവരുന്നേ 
കാറ്റിലാടിയാടി വള്ളം തിരയിൽ പെട്ടേ ..
കാത്തു കാത്തതെല്ലാം മുങ്ങീ വള്ളത്തിനൊപ്പം 

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

ഏനിനി ഓർക്കാൻ വയ്യേ വയ്യെന്റെ ദൈവേ
ഏന്റെയാകൊട്യോളങ്ങനെ കൈവിട്ടുപോയേ
കരിവള കരിമീൻ പിന്നെ കൂരേം പോയേ
ഏനിപ്പോ കരയാനിത്തിരി കണ്ണീരുമില്ലേ ..

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...

 ഏനിപ്പോ.. കരയാനി...ത്തിരി ..കണ്ണീരു..വേണേ ....
ഏനിപ്പോ.. മോന്താനി...ത്തിരി ..കള്ളും .വേണേ ....

തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
തിന്താരിത്തക തിന്താരിതക തിന്തക താരോ ...
....................................................

കുത്ത്

കുത്ത്

കൊതുകെന്തിനാണ് കുത്തുന്നത്
ആന കുത്തുന്നതെപ്പോഴാണ്
നെല്ലുകുത്തുമ്പോൾ  പാട്ടുപാടണോ
കാതു കുത്തുമ്പോൾ കരയല്ലേ
ഉളികുത്തുമ്പോൾ തടി മുറിയും
ചെല്ലി കുത്തുമ്പോൾ തെങ്ങു വീഴും
തിന്നതു കുത്തുമ്പോൾ
വെറുതേ പലതും തോന്നും
ഒറ്റ കുത്തിന് എല്ലാം തീരും