Pages

കടുക്

കടുക് 

കടുകോളം നീ
കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത്
കഴിഞ്ഞ കാലം

No comments: