Pages

ചുരം

ചുരം
ചുരം കടന്നാൽ
മലക്കപ്പുറംപോകാം
കേറടാകേറ്

No comments: