Pages

ഗൌരി

ഗൌരി

ഗൌരിയോട് ശിവനോതിയയാക്കഥ
കർക്കിടകത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കവേ
ഗൌരിയോടുന്നുതിരിച്ചു സൗമമായ്
ശൌര്യമുള്ളയാപാർട്ടിയിലേക്കിതാ

1 comment:

ajith said...

നല്ലത് നടക്കട്ടും, പാര്‍ക്കലാം