Pages

തറപറ

തറപറ

തറപറപഠിച്ച്

പറയലായി
തറയിലായി
പറയായി 
തറയായി

1 comment:

ajith said...

പിന്നെപ്പിന്നെവെറുംതറയായി