Pages

കാക്ക

കാക്ക

കാക്ക കരഞ്ഞു
കൊക്ക് കുഴഞ്ഞുപോയി
കാക്കകൾ കൂടി

No comments: